Think IAS Think CMA’S

Access To Education For All

COURSES
E – LIBRARY
TEST SERIES

Courses

Honorary Academicians

SL NO  Name  Education
1 Mr. Madhur Kamble B.E.
2 Mr. Shadab B B.E
3 Mr. Nayeem M M.sc, B.Ed
4 Mr. Afzal Bhagojikoppa
5 Mr. Prasad Ichangimath B.E
6 Mr. Shivaraj M.Sc
7 Mr. Imran Kadolkar B.E
8 Mr. Nagaraj Gadad
9 Mr. Ningappa
10 Mr. Prashant Munnolli B.E
11 Mr. Parshwanath
12 Mr. Shashank Heggannavar B.E
13 Mr. Anand Kumar Patil B.E
14 Mr. Jitesh K. Mense M.A
15 Mr. Tirupathi M.A
16 Mr. Iranna Patanshetti
17 Mr. Sameer Konnur
18 Mr. Uday Patil
19 Mr. V.A.Kopawade M.Sc. Ph.d
20 Mr. Bhaskar B. B.E
21 Mr. Rahul Raichur B.E
22 Mr. Venkatesh Dhotre B.E
23 Mr. Giridar Pujar
24 Mr. S.H.Patil M.A, Ph.d
25 Mr. Mrutunjay Navalgatti B.E
26 Mr. M.S. Kurne M.A, Ph.D
27 Mr. Raju Pujari M.A, B.Ed
28 Mr. I.S. Kumbar M.A, Ph.d
29 Mr. Somappa D. M.A, B.Ed
30 Mr. Rajagopala R. M.Sc
31 Mr. Karthik M. Jadhav B E
32 Mr Padamanna Singe B Ed